செந்தமிழ்.org

செம்பில்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
செம்பில் களிம்புபோல் சிவத்தைவிழுங்கி மிக
வெம்பி நின்ற மும்மலத்தை வேறுசெய்வது எக்காலம்?