செந்தமிழ்.org

செஞ்சலத்தினால்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
செஞ்சலத்தினால் திரண்ட சென்ன மோட்சம்பெறவே
சஞ்சலத்தை விட்டு உன் சரண் அடைவது எக்காலம்?