செந்தமிழ்.org

சீ

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
சீ யென்று எழுந்து தெளிந்து நின்ற வான் பொருளை
நீ யென்று கண்டு நிலை பெறுவது எக்காலம்?