செந்தமிழ்.org

சாவாமல்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
சாவாமல் செத்திருந்து சற்குருவின் பொன் அடிக்கீழ்
வேகாமல் வெந்திருக்க வேண்டுவதும் எக்காலம்?