செந்தமிழ்.org

சாத்திரத்தைச்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
சாத்திரத்தைச் சுட்டுச் சதுர்மறையைப் பொய்யாக்கிச்
சூத்திரத்தைக் கண்டு துயர் அறுப்பது எக்காலம்?