செந்தமிழ்.org

சல்லாப

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
சல்லாப லீலையிலே தன்மனைவி செய்தசுகம்
சொல்லாரக் கண்டு எனக்குச் சொல்வதினி எக்காலம்?