செந்தமிழ்.org

சத்தம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
சத்தம் பிறந்த இடம் தன் மயமாய் நின்ற இடம்
சித்தம் பிறந்தஇடம் தேர்ந்தறிவது எக்காலம்?