செந்தமிழ்.org

கெட்டுவிடும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கெட்டுவிடும் மாந்தர் கெர்விதங்கள் பேசி வந்து
சுட்டுவிடுமுன் என்னைச் சுட்டிருப்பது எக்காலம்?