செந்தமிழ்.org

கூண்டுவிழும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கூண்டுவிழும் சீவன் மெள்ளக் கொட்டாவி கொண்டாற்போல்
மாண்டுவிழும் முன்னே நான் மாண்டிருப்பது எக்காலம்?