செந்தமிழ்.org

கூடிப்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கூடிப் பிரிந்துவிட்ட கொம்பனையைக் காணாமல்
தேடித் தவிப்பவன் போல் சிந்தை வைப்பது எக்காலம்?