செந்தமிழ்.org

காமக்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
காமக் கடல்கடந்து கரைஏறிப் போவதற்கே
ஓமக் கனல்வளர்த்தி உள்ளிருப்பது எக்காலம்?