செந்தமிழ்.org

காந்தம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
காந்தம் வலித்து இரும்பைக் கரத்திழுத்துக் கொண்டதுபோல்
பாய்ந்து பிடித்திழுத்துன் பாதத்தில் வைப்பது எக்காலம்?