செந்தமிழ்.org

காட்டும்அருள்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
காட்டும்அருள் ஞானக்கடலில் அன்புக் கப்பல்விட்டு
மூட்டும் கருணைக் கடலில் மூழ்குவதும் எக்காலம்?