செந்தமிழ்.org

கருப்படுத்தி

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கருப்படுத்தி என்னை யமன் கைப்பிடித்துக் கொள்ளாமுன்
உருப்படுத்தி ஆள உடன்படுவது எக்காலம்?