செந்தமிழ்.org

கருக்கொண்ட

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கருக்கொண்ட முட்டைதனைக் கடல் ஆமைதான் நினைக்க
உருக்கொண்ட வாறதுபோல்உனை அடைவது எக்காலம்?