செந்தமிழ்.org

கனவு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கனவு கண்டால் போல் எனக்குக் காட்டி மறைத்தே இருக்க
நினைவைப் பரவெளியில் நிறுத்துவது எக்காலம்?