செந்தமிழ்.org

கண்ணின்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கண்ணின் ஒளி பாய்ந்ததுவும் கருத்தறிந்து கொண்டதுவும்
விண்ணின் ஒளி கண்டதுவும் வெளிப்படுவதும் எக்காலம்?