செந்தமிழ்.org

கண்ணால்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கண்ணால் அருவி கசிந்து முத்துப் போல் உதிரச்
சொன்ன பரம்பொருளை எண்ணுவது எக்காலம்?