செந்தமிழ்.org

கண்ட

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கண்ட புனல்குடத்தில் கதிர் ஒளிகள் பாய்ந்தாற்போல்
கொண்ட சொரூபமதைக் கூர்ந்தறிவது எக்காலம்?