செந்தமிழ்.org

கட்டறுக்க

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கட்டறுக்க வொண்ணாக் கருவிகர ணாதி எல்லாம்
சுட்டறுத்து நிட்டையிலே தூங்குவதும் எக்காலம்?