செந்தமிழ்.org

கடைந்த

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
கடைந்த வெண்ணய் மோரில் கலவாதவாறதுபோல்
உடைந்து தமியேன் உனைக்காண்பது எக்காலம்?