செந்தமிழ்.org

ஓடாமல்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஓடாமல் ஓடி உலகை வலம் வந்து சுற்றித்
தேடாமல் என்னிடமாய்த் தெரிசிப்பது எக்காலம்?