செந்தமிழ்.org

ஒழிந்த

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஒழிந்த தருமத்தினை வைத்துள்ளெலும்பு வெள்ளெலும்பாய்க்
கழிந்த பிணம்போல்இ ழிந்து காண்பதினி எக்காலம்?