செந்தமிழ்.org

ஒட்டாமல்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஒட்டாமல் ஒட்டிநிற்கும் உடலும் உயிரும்பிரிந்தே
எட்டாப் பழம்பதிக்கு இங்கு ஏணிவைப்பது எக்காலம்?