செந்தமிழ்.org

ஐயாறும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஐயாறும் ஆறும் அகன்று வெறுவெளியில்
மை இருளில் நின்ற மனம் மாள்வது இனி எக்காலம்?