செந்தமிழ்.org

ஐந்து

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஐந்து பொறிவழிபோய் அலையும் இந்தப் பாழ்மனத்தை
வெந்து விழப் பார்த்து விழிப்பது இனி எக்காலம்?