செந்தமிழ்.org

எழுத்தெல்லாம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
எழுத்தெல்லாம் மாண்டிறந்தே ஏகமாய் நின்றதிலே
அழுத்தமாய்ச் சிந்தையை வைத்தன்பு கொள்வது எக்காலம்?