செந்தமிழ்.org

என்னையே

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
என்னையே நான் அறியேன் இந்த வண்ணம் சொன்ன தெல்லாம்
முன்னையோர் கைக்கொள்ள முன்பணிவது எக்காலம்?