செந்தமிழ்.org

என்னை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
என்னை அறிந்து கொண்டே எங்கோமானோடு இருக்கும்
தன்மை அறிந்து சமைந்திருப்பது எக்காலம்?