செந்தமிழ்.org

என்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
என் மயமாய்க் கண்டதெல்லாம் எண்ணி எண்ணிப் பார்த்த பின்பு
தன் மயமாய்க் கொண்டதிலே சார்ந்து நிற்பது எக்காலம்?