செந்தமிழ்.org

எண்ணூறு

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
எண்ணூறு யுகமிருந்தும் எய்தாத விடுபெற
வெண்ணீறு பூசி விளங்குவதும் எக்காலம்?