செந்தமிழ்.org

எண்ணாத

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
எண்ணாத தூரம் எல்லாம் எண்ணி எண்ணிப் பாராமல்
கண்ணாடிக்குள் ஒளிபோல கண்டறிவது எக்காலம் ?