செந்தமிழ்.org

எங்கும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
எங்கும் பரவடிவாய் என் வடிவு நின் வடிவாய்க்
கங்குல்பகல் இன்றிஉனைக் கண்டிருப்பது எக்காலம்?