செந்தமிழ்.org

ஊமை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஊமை கனாக்கண்டு உரைக்கஅறியா இன்பம்அதை
நாம்அறிந்து கொள்வதற்கு நாள் வருவதுஎக்காலம்?