செந்தமிழ்.org

ஊன்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஊன் நிறைந்த காயம் உயிர் இழந்து போகுமுன்னம்
நான் இறந்து போக இனி நாள் வருவது எக்காலம்?