செந்தமிழ்.org

ஊனாகி

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஊனாகி ஊனில் உயிராகி எவ்வுலகும்
தானாகி நின்றதனை அறிவது எக்காலம்?