செந்தமிழ்.org

உள்ளம்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
உள்ளம் அறியாது ஒளித்திருந்த நாயகனை
கள்ள மனம் தெளிந்துகாண்பது இனி எக்காலம்?