செந்தமிழ்.org

உற்ற

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
உற்ற வெளிதனிலே உற்றுப் பார்த்து அந்தரத்தே
மற்றமற மாய்கை மாள்வது இனி எக்காலம்?