செந்தமிழ்.org

உச்சிக்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
உச்சிக் கிடை நடுவே ஓங்கும் குருபதத்தை
நிச்சயித்துக் கொண்டிருந்து நேர்வதினி எக்காலம்?