செந்தமிழ்.org

ஈம்என்று

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஈம்என்று கேட்டதுவும் என்னுள்ளே நின்றதுவும்
ஓம்என்று சொன்னதுவும் உற்றறிவது எக்காலம்?