செந்தமிழ்.org

இருளை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
இருளை ஒளி விழுங்கி ஏகஉருக் கொண்டாற்போல்
அருளை விழுங்கும்இருள் அகன்று நிற்பது எக்காலம்?