செந்தமிழ்.org

இயங்கும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
இயங்கும் சராசரத்தில் எள்ளும் எண்ணெ யும்போல
முயங்கும் அந்த வேத முடிவு அறிவது எக்காலம்?