செந்தமிழ்.org

இன்னதென்று

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
இன்னதென்று சொல்லஒண்ணா எல்லையற்ற வான் பொருளைச்
சொன்னதென்று நான் அறிந்து சொல்வது இனி எக்காலம்?