செந்தமிழ்.org

இணை

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
இணை பிரிந்தபோதல் இன்பமுறும் அன்றிலைப்போல்
துணை பிரிந்தபோது அருள் தூல்தொடர்ந்து கொள்வது எக்காலம்?