செந்தமிழ்.org

ஆவியும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆவியும் காயமும்போல் ஆத்துமத்தில் நின்றதனை
பாவிஅறிந்து மனம் பற்றி நிற்பது எக்காலம்?