செந்தமிழ்.org

ஆறாத

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆறாத புண்ணில் அழுந்திக் கிடவாமல்
தேறாத சிந்தைதனைத் தேற்றுவதும் எக்காலம்?