செந்தமிழ்.org

ஆமைவரும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆமைவரும் ஆள்கண்டு ஐந்தடக்கம் செய்தாற்போல்
ஊமை உருக்கொண்டு ஒடுங்குவதும் எக்காலம்?