செந்தமிழ்.org

ஆதிமுதல்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆதிமுதல் ஆகிநின்ற அரிஎன்ற அட்சரத்தை
ஓதி அறிந்துள்ளே உணர்வது இனி எக்காலம்?