செந்தமிழ்.org

ஆணவ

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆணவ மாயத்தால் அழிந்து உடலம் போகாமுன்
காணுதலால் இன்பமற்றுக் கண்டறிவது எக்காலம்?