செந்தமிழ்.org

ஆட்டம்ஒன்றும்

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்
ஆட்டம்ஒன்றும் இல்லாமல் அசைவு சற்றும் காணாமல்
தேட்டம் அற்ற வான்பொருளைத்தேடுவதும் எக்காலம்?